ผู้สุงอายุต้องเผชิญอะไรบ้าง

ผู้สูงอายุ ควรพิจารณาว่าอนาคตข้างหน้ามีความเป็นไปได้ที่จะต้องเผชิญกับปัญหาใดบ้าง เพื่อเตรียมวางแผนรับมือ โดยพิจารณาจากสภาพชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบันตามจริงในด้านต่าง ๆ ดังนี้
สุขภาพกาย
โรคที่เป็นผลจากพฤติกรรมในอดีต/กรรมพันธุ์ และโรคไม่ติดต่อ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง  โรคหัวใจและหลอดเลือด ภาวะสมองเสื่อม ปัญหากระดูกและข้อ โรคตับแข็ง เป็นต้น
สุขภาพใจ
ความเหงา ว้าเหว่ เครียด กังวล ขาดความมั่นใจ เนื่องจากอยู่ตามลำพัง และมีภาระต้องรับผิดชอบ
ความต้องการการดูแลระยะยาว
ดูแลตนเอง ดูแลคู่สมรส ดูแลลูกหลาน เมื่อช่วยตนเองไม่ได้จะต้องมีผู้ดูแล จะเป็นใครจากไหน มีค่าใช้จ่ายหรือไม่
ที่พักอาศัย
สูงวัยในบ้านเดิม บ้านและสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อผู้สูงอายุ อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ
เศรษฐกิจ/การเงิน
เมื่อรายได้ลด จะเพียงพอต่อรายจ่ายในชีวิตประจำวัน
เตรียมพร้อมรับมือกับเวลาว่าง ด้วยการศึกษารายละเอียดกิจกรรมสำหรับผู้สูงวัยขององค์กรต่าง ๆ เช่น ชมรมผู้สูงอายุ ศูนย์ผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ เครือข่ายกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มกิจกรรม ฯลฯ เพื่อหากิจกรรมที่ชอบเตรียมไว้คลายเหงายามเกษียณ
เรียบเรียงจาก หนังสือ รู้-เฒ่า-ทัน-สุข
ผู้เขียน : นางสาวศิริวรรณ อรุณทิพย์ไพฑูรย์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์
ประเด็นที่ต้องระวังในเรื่องการขับรถ
หลีกเลี่ยงอย่าเสี่ยงขับรถ ผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมอาจเกิดอาการหลงลืม จดจำเส้นทางไม่ค่อยชัดเจน ...
ผู้สูงอายุมีสิทธิอะไรบ้างตาม พรบ. ผู้สูงอายุ พ.ศ.2546
สิทธิผู้สูงอายุตาม พ.ร.บ. ผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 มาตรา 11 ผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับการคุ้มครอง การส่งเสริม ...
บทความอื่นที่น่าสนใจ
ภาวะซึมเศร้าและสุขภาพจิต
ผู้สูงอายุ 10-13% มีอาการโรคซึมเศร้า สารสื่อประสาทในสมองผิดปกติ ...
มาลองลดน้ำหนักกันดูอีกสักครั้งไหม
ใครเคยลดน้ำหนักแล้วไม่ได้ผลบ้าง อย่าเพิ่งท้อใจ มาลองกันใหม่ ...
แหล่งซื้ออุปกรณ์การดูแลผู้ป่วย
แนวทางในการสื่อสารกับผู้มีภาวะสมองเสื่อมอย่างเหมาะสม
การดูแลผู้สูงวัยด้วยทัศนคติที่มองมนุษย์เป็นมนุษย์ ...
Caregiver Connect
 
© Geriatrics Medicine, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University. All Rights Reserved.