ระบบการดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย

ประเทศไทยให้ความสนใจที่จะจัดการให้ผู้สูงอายุมีหลักประกันในเรื่องปัจจัยในการเลี้ยงชีพที่เพียงพอ ที่อยู่อาศัย ระบบการดูแลเมื่อไม่สามารถช่วยตนเองได้ ผ่านการทำงานของกระทรวงต่างๆ เช่น การส่งเสริม และขยายโอกาสในการทำงานของผู้สูงอายุ
- การสร้างหลักประกันรายได้เพื่อวัยสูงอายุ เช่น บำนาญชราภาพ, ส่งเสริมการออมเพื่อวัยเกษียณ
- การสร้างระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวทั้งในเขตเมืองและ ในระดับท้องถิ่น
- การพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
- การจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสม และปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุทั้งในที่พักอาศัยและพื้นที่สาธารณะ
ปัจจุบันมีการออกแบบที่เรียกว่า Universal Design ก็คือ การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล 
เป็นแนวคิดเรื่องการออกแบบสิ่งแวดล้อม การสร้างสถานที่ และการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อให้คนทุกกลุ่มในสังคมสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นได้อย่างเต็มที่ และเท่าเทียมกัน โดยไม่ต้องมีการออกแบบดัดแปลงพิเศษ หรือเฉพาะเจาะจงเพื่อบุคคลกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดโดยเฉพาะ แม้จะมีข้อจำกัดทางร่างกาย ทางปัญญา ทางจิตใจ ให้สามารถอยู่ในสังคมร่วมกับบุคคลทั่วไปได้อย่างมีความสุขตามอัตภาพของแต่ละคน เช่น คนสูงอายุ คนป่วย สตรีตั้งครรภ์ คนแคระ เด็กเล็กที่มากับรถเข็นเด็ก คนพิการประเภทต่าง ๆ
เรียบเรียงจาก หนังสือ รู้-เฒ่า-ทัน-สุข
ผู้เขียน : นางสาวศิริวรรณ อรุณทิพย์ไพฑูรย์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์
การป้องกันการเกิดแผลกดทับ
ผู้มีภาวะสมองเสื่อมนอนติดเตียง มักจะเคลื่อนไหวไม่ได้ และนอนในท่าเดิมเป็นเวลานาน จึงเกิดแผลกดทับ ...
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสมองเสื่อม
ภาวะสมองเสื่อม หมายถึง ภาวะที่ความสามารถของสมองเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ที่สามารถทำการงานต่าง ๆ ...
บทความอื่นที่น่าสนใจ
ทำไมต้องเป็น “วันวาน ณ ปัจจุบัน”
ผู้มีภาวะสมองเสื่อมนั้น ลืมเลือนสิ่งใหม่ ...
ผู้ดูแลอยากจะกรี๊ด
การดูแลผู้มีภาวะสมองเสื่อม ถึงแม้จะดูแลด้วยความรักความเอาใจใส่ ...
อ้วนลงพุง
ในบางคนที่น้ำหนักไม่เกิน เนื้อเยื่อไขมันไม่เกิน ...
วิธีดูแลความปลอดภัย
ผู้มีภาวะสมองเสื่อมที่หายออกจากบ้าน มักจะมีพฤติกรรมเดินหลง ...
Caregiver Connect
 
© Geriatrics Medicine, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University. All Rights Reserved.