ประเมินความพร้อมทางกาย

ก่อนเริ่มต้นโปรแกรมการออกกำลังกายควรประเมินความพร้อมของตัวเองก่อน ด้วยการใช้แบบประเมินความพร้อมก่อนการออกกำลังกาย หรือ Par Q  หากมีคำถามที่ตรงกับความจริงของท่าน 1 ใน 7 ข้อ ตามแบบประเมิน ควรทำการปรึกษาแพทย์ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการออกกำลังกายว่าสามารถออกกำลังกายอะไรได้บ้าง
ดัดแปลงมาจาก EIM (PAR-Q) C2002
เรียบเรียงจาก หนังสือ รู้-เฒ่า-ทัน-สุข
ผู้เขียน : นายกฤษณะ นิลสาย และนางสาวจุฑารัตน์ ภัทรเกษวิทย์
นักวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เป็นโรคก็ออกกำลังกายได้
การออกกำลังกายที่เหมาะสมเป็นยาที่ดีที่สุด ในการดูแลรักษาและพัฒนาร่างายของตนเอง ...
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ทำให้ทราบระดับความสามารถของร่างกายในการออกกำลังกาย หรือการทำกิจกรรมต่างๆ ...
บทความอื่นที่น่าสนใจ
การบริหารร่างกายผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หรือติดเตียง
การบริหารร่างกายให้กับผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ...
แนวทางในการสื่อสารกับผู้มีภาวะสมองเสื่อมอย่างเหมาะสม
การดูแลผู้สูงวัยด้วยทัศนคติที่มองมนุษย์เป็นมนุษย์ ...
EP07 โรคของแม่สอนให้ลูกเป็นคนดีขึ้น
ความเจ็บป่วยของแม่ สอนให้ผมเป็นคนดีขึ้นกว่าเดิม ...
10 สัญญาณเตือนสมองเสื่อม
หลากหลายสัญญาณเตือนว่าภาวะสมองเสื่อมอาจมาเยือน เช่น ...
Caregiver Connect
 
© Geriatrics Medicine, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University. All Rights Reserved.