#แนวทางการรักษา
ภาวะสมองเสื่อมมีประมาณ 90% ยังไม่สามารถรักษาให้หายกลับเป็นปกติได้ ...
อ่านบทความ
การรักษาแบบไม่ใช้ยา ...
อ่านบทความ
ยาสำหรับรักษาผู้มีภาวะสมองเสื่อมมี 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ ...
อ่านบทความ
ถ้าการรักษาอาการด้านพฤติกรรม ...
อ่านบทความ
มีการกล่าวถึงพืชและสมุนไพรบางชนิดว่าช่วยรักษาอาการสมองเสื่อมได้ ...
อ่านบทความ
ข้อควรระวังในการใช้ยารักษาภาวะสมองเสื่อมร่วมกับยากลุ่มอื่น
อ่านบทความ