Caregiver Connect
กิจกรรมใกล้คุณ
กิจกรรมต่างๆ สำหรับผู้ดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อม รวมทั้งกิจกรรมสาระความรู้ คำแนะนำ และการดูแลพึ่งพาซึ่งกันและกัน
การอบรม กลุ่มสนับสนุนผู้ดูแล กิจกรรมฝึกสมอง
26 March 2023
สมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม ขอเชิญผู้สนใจรักสุขภาพ ร่วมกิจกรรม
กิจกรรม “สานสัมพันธ์” ในหัวข้อ “สมองดี ..ราตรีสวัสดิ์”
การนอนนี้มีผลอย่างไรกับสมอง แล้วจะช่วยให้เราห่างไกลสมองเสื่อมได้หรือไม่ พร้อมฝึกออกกำลังกายให้ร่างกายสดใสในเวลากลางวัน และหลับสบายยามกลางคืน
location_on
กรุงเทพมหานคร
location_on
กรุงเทพมหานคร