เกี่ยวกับเรา

เว็บไซต์ CaregiverThai.com พลังใจสู้สมองเสื่อม คือ แหล่งข้อมูลช่วยผู้ดูแลผู้มีภาวะสมองเสื่อมให้สามารถหาคำตอบเรื่องภาวะสมองเสื่อมและการดูแลในครอบครัวด้วยตนเอง เป็นนวัตกรรมช่วยการดูแลจากโครงการวิจัยพัฒนาระบบการดูแลผู้มีภาวะสมองเสื่อมแบบบูรณาการตามบริบทสังคมไทย โดย สาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

จุดเริ่มต้นจากอานุภาพของความรัก

แรงบันดาลใจเกิดจากการที่ได้เห็นความรัก ความเพียรพยายามและความปรารถนาดีของผู้ดูแลซึ่งเป็นครอบครัวของผู้มีภาวะสมองเสื่อม ที่ต้อง
ปรับใจ (เพราะผู้มีภาวะสมองเสื่อมมักจะมีปัญหาอารมณ์และพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปแบบไม่คาดคิด)
ปรับตัว (เพราะผู้มีภาวะสมองเสื่อมจะบกพร่องในการดำเนินชีวิตของตนเอง)
และต้องการคำแนะนำให้ผู้ดูแลสามารถจัดการการดูแลผู้มีภาวะสมองเสื่อมได้อย่างมีคุณภาพ CaregiverThai.com จะช่วยพัฒนาตัวผู้ดูแลในครอบครัวเป็นระดับมืออาชีพด้วยความรู้และพลังใจจากเครือข่ายผู้ดูแล

ปณิธานของทีมงาน CaregiverThai.com

มุ่งมั่นทำหน้าที่ 2 ประการ คือ

“ดูแลหัวใจเธอไปด้วยกัน” เสริมพลังใจให้ผู้ดูแล
แบ่งปันประสบการณ์ แสวงหาความช่วยเหลือจากเครือข่ายผู้ดูแล ดูแลกาย-ใจของตนเองระหว่างการดูแล เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้มีภาวะสมองเสื่อมและผู้ดูแลไปพร้อม ๆ กัน

“หน้าที่แหล่งข้อมูลและความช่วยเหลือ” พัฒนาตัวผู้ดูแลในครอบครัวเป็นระดับมืออาชีพ
แบ่งเบาภาระผู้ดูแล โดยจะเพิ่มเนื้อหาใหม่ ๆ ที่จำเป็นสำหรับผู้ดูแลอย่างสม่ำเสมอ รวบรวมหัวข้อที่จำเป็นสำหรับผู้ดูแล ข้อมูลสุขภาพ คำแนะนำอุปกรณ์และการใช้ สิทธิสวัสดิการจากรัฐ แหล่งความช่วยเหลือ ปฎิทินการอบรมและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ทั่วประเทศ

เป้าหมายเคียงข้างผู้ดูแลให้ความรู้และพลังใจ

CaregivertThai.com พลังใจสู้สมองเสื่อม เป็นเว็บไซต์ไม่แสวงหาผลกำไร (non-profit) ขอเป็นสื่อกลางสร้างชุมชนที่เคียงข้างผู้ดูแล สร้างเครือข่ายผู้ดูแลที่เข้มแข็ง ช่วยแบ่งปันและสนับสนุนกันและกันด้วยความปรารถนาอย่างยิ่งว่าจะช่วยเสริมพลังให้ผู้ดูแลและสร้างพื้นที่ในบ้านและครอบครัวอันเป็นจุดเริ่มต้นของชุมชนที่เป็นมิตรต่อผู้มีภาวะสมองเสื่อม พร้อมบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนและภาคประชาชนเพื่อพัฒนาเครือข่ายชุมชนที่เป็นมิตรต่อผู้มีภาวะสมองเสื่อมให้เกิดขึ้นทั่วประเทศ