ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ เว็บไซต์ Caregiverthai.com สำหรับผู้ขอใช้บริการ

ข้าพเจ้า ตกลงใช้บริการ เว็บไซต์ Caregiverthai.com และบริการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกัน ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ตามรายละเอียดการให้บริการที่โรงพยาบาลกำหนด โดยยอมรับและตกลงที่จะผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ ดังต่อไปนี้

1. คำนิยาม

1.1 “โรงพยาบาล” หมายความว่า คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยครอบคลุมถึงโรงพยาบาลรามาธิบดี ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ และทุกจุดบริการและหน่วยงานภายในของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และให้หมายความรวมถึงการให้บริการภายนอกสถานที่โดยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล หรือการให้บริการโดยบุคคลหรือหน่วยงานอื่น ที่ทำการแทนหรือภายใต้อาณัติของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล หรือหน่วยงานภายในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลด้วย

1.2 เว็บไซต์ Caregiverthai.com หมายความว่า เว็บไซต์ ตลอดจนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชุดคำสั่ง หรือแอปพลิเคชันอื่น ๆ ของโรงพยาบาลที่ต้องใช้หรืออาจใช้ร่วมกันหรือเกี่ยวเนื่องกันกับ เว็บไซต์ ดังกล่าว เพื่อการใช้บริการ เว็บไซต์ Caregiverthai.com ไม่ว่าจะใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต เว็บ หรือผ่านอุปกรณ์อื่นใดก็ตาม ทั้งนี้ ในกรณีที่ เว็บไซต์ Caregiverthai.com ดังกล่าวเปลี่ยนชื่อเป็นอย่างอื่นหรือมีแอปพลิเคชันอื่นรวมอยู่ด้วย ให้หมายความรวมถึงแอปพลิเคชันนั้นด้วย

1.3 “บริการ เว็บไซต์ Caregiverthai.com” หมายความว่า บริการและคุณสมบัติต่าง ๆ ที่มีให้ใช้งานผ่าน เว็บไซต์ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ตลอดจนโปรแกรมหรือแอปพลิเคชัน หรือ เว็บไซต์ อื่น ๆ ของโรงพยาบาลที่ต้องใช้หรืออาจใช้ร่วมกันหรือเกี่ยวเนื่องกันกับแอปพลิเคชันดังกล่าว ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการให้บริการดูแลสุขภาพของโรงพยาบาลหรือไม่เกี่ยวข้องกันก็ได้ ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงบริการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกันกับบริการ เว็บไซต์ Caregiverthai.com โดยตรง แม้จะดำเนินการโดยบุคคลหรือหน่วยงานอื่น เช่น การชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วย

1.4 “ผู้ขอใช้บริการ เว็บไซต์ Caregiverthai.com ” หมายความว่า ผู้ขอใช้บริการที่ใช้บริการ เว็บไซต์ เว็บไซต์ Caregiverthai.com และให้หมายความรวมถึงกรณีที่บิดามารดา ผู้ปกครอง คู่สมรส บุตร ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล หรือบุคคลอื่นกระทำการแทน ในนาม หรือภายใต้อาณัติของผู้นั้นด้วย

1.5 “ธุรกรรม” หมายความว่า คำสั่งหรือการกระทำใด ๆ ที่ประสงค์จะให้เกิดผลอย่างใดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับการใช้บริการ เว็บไซต์ Caregiverthai.com หรือการรับบริการของโรงพยาบาล เช่น การให้ข้อมูล การเรียกดูข้อมูล การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล และการลบข้อมูลใด ๆ ที่กระทำผ่าน เว็บไซต์ www.caregiverthai.com

1.6 “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขอใช้บริการ เว็บไซต์ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวตนของผู้ขอใช้บริการ เว็บไซต์ได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งรวมถึงข้อมูลทั่วไปของผู้ขอใช้บริการเว็บไซต์ ข้อมูลที่ใช้ยืนยันตัวตน ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดเกี่ยวกับผู้ขอใช้บริการ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ ไม่รวมถึงข้อมูลทางสถิติหรือข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ ซึ่งไม่ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

1.7 “ข้อมูลที่ใช้ยืนยันตัวตน” หมายความว่า รหัสผ่าน (password), Personal Identification Number (PIN) หรือรหัสหรือข้อมูลอื่นใดที่ใช้สำหรับการตรวจสอบและยืนยันตัวตนในการเข้าถึงและใช้งานบริการ เว็บไซต์ Caregiverthai.com ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยมิชอบโดยบุคคลอื่น ไม่ว่าจะถูกกำหนดโดยโรงพยาบาลหรือผู้ขอใช้บริการเป็นผู้กำหนดเองก็ตาม ตลอดจนข้อมูลที่ใช้ในการกู้คืนรหัสหรือข้อมูลดังกล่าว (ถ้ามี)

1.8 “อุปกรณ์การใช้งาน” หมายความว่า โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นใดที่ผู้ขอใช้บริการใช้เพื่อเข้าถึงและใช้งานบริการ เว็บไซต์ Caregiverthai.com

2. การใช้งาน เว็บไซต์ Caregiverthai.com

2.1 ผู้ขอใช้งานตกลงขอใช้บริการ เว็บไซต์ Caregiverthai.com ที่โรงพยาบาลให้บริการ ในฐานะผู้ขอใช้บริการ โดยยอมรับว่า โรงพยาบาลมีหน้าที่ตรวจสอบและยืนยันตัวตนและคุณสมบัติของผู้ขอใช้บริการ และพิจารณาว่าสมควรอนุญาตให้ผู้ขอใช้บริการใช้บริการ เว็บไซต์ Caregiverthai.com ได้ตามวิธีการและเงื่อนไขที่โรงพยาบาลกำหนดหรือไม่ ซึ่งผู้ขอใช้งานรับทราบและยอมรับว่า โรงพยาบาลอาจปฏิเสธการให้บริการ เว็บไซต์ Caregiverthai.com นี้แก่ผู้ขอใช้งานคนใดด้วยเหตุใดก็ได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่โรงพยาบาลอนุญาตให้ผู้ขอใช้บริการใช้บริการเว็บไซต์ Caregiverthai.com แล้ว และในภายหลัง ปรากฏหรือมีเหตุอันควรเชื่อว่า ผู้ขอใช้งานขาดคุณสมบัติที่โรงพยาบาลกำหนดสำหรับการอนุญาตให้ใช้บริการเว็บไซต์ Caregiverthai.com หรือผู้ขอใช้งานไม่ได้ให้ข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริงในสาระสำคัญ หรือผู้ขอใช้งานมีลักษณะการใช้บริการ เว็บไซต์ Caregiverthai.com ที่ผิดวัตถุประสงค์ ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี หรือสร้างความเสียหายแก่โรงพยาบาล หรือมีเหตุอย่างอื่นที่ทำให้ไม่สมควรอนุญาตให้ผู้ขอใช้บริการใช้บริการ เว็บไซต์ Caregiverthai.com โรงพยาบาลอาจระงับหรือยกเลิกการใช้บริการเว็บไซต์ Caregiverthai.com ของผู้ขอใช้งานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้

2.2 คุณสมบัติการใช้งานเว็บไซต์ Caregiverthai.com ของโรงพยาบาล ซึ่งผู้ขอใช้บริการสามารถใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ยกเว้นกรณีที่โรงพยาบาลหยุดให้บริการเป็นการชั่วคราวเพื่อบำรุงรักษาระบบหรือกรณีเกิดเหตุขัดข้อง หรือกรณีอื่นที่โรงพยาบาลกำหนด) ตามวิธีการและเงื่อนไขที่โรงพยาบาลกำหนดและตามที่กำหนดเพิ่มเติมภายใน เว็บไซต์ (ถ้ามี) ทั้งนี้ โรงพยาบาลอาจเพิ่มเติมคุณสมบัติอื่น หรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกคุณสมบัติเหล่านี้ได้ในอนาคต ในกรณีที่ผู้ขอใช้งานติดต่อขอรับบริการให้คำปรึกษา ผู้ขอใช้งานจะต้อง

(1) ไม่นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอม หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะอันลามก ตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หรือในลักษณะที่เป็นการกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทหรือเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายอื่น

(2) ไม่นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลที่หยาบคาย ขัดต่อศีลธรรมอันดี ไม่เหมาะสม หรืออาจทำให้โรงพยาบาลเกิดความเสียหายหรือต้องรับผิดทางกฎหมายหรือรับผิดชอบต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด

(3) ไม่ดำเนินการในลักษณะอื่นที่ผิดเงื่อนไขในการใช้งานหรือการให้บริการที่กำหนดภายในเว็บไซต์ Caregiverthai.com ตามที่โรงพยาบาลกำหนด

(4) เว็บไซต์ Caregiverthai.com มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และคำแนะนำเบื้องต้น แก่ผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมเนื้อหาที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ มิใช่การตรวจ วินิจฉัย หรือรักษาอาการเจ็บป่วย ผู้ขอใช้งานจึงต้องใช้วิจารณญาณในการนำคำแนะนำไปใช้ และเป็นผู้รับความเสี่ยงด้วยตนเองหากมีการกระทำหรือตัดสินใจใด ๆ โดยอาศัยเนื้อหาจากเว็บไซต์นี้ โรงพยาบาลไม่รับผิดชอบต่อท่านหรือบุคคลใด ๆ ในความเสียหายที่เกิดขึ้น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม จากการใช้เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ซึ่งรวมถึงการที่เนื้อหานั้นไม่ถูกต้อง ผิดพลาด ไม่ครบถ้วน ไม่เป็นไปตามเวลาไม่สมบูรณ์ ถูกลบ ถูกแก้ไข มีข้อบกพร่อง ไม่สามารถแสดงผล มีไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือความขัดข้องของระบบสื่อสาร