กฏหมาย/สวัสดิการ
สิทธิและสวัสดิการที่ผู้ดูแลควรรู้ ข้อปฏิบัติและความช่วยเหลือภาครัฐในด้านต่าง ๆ
สมองเสื่อมรับเงินสงเคราะห์คนพิการได้นะ
ผู้มีภาวะสมองเสื่อมที่ทำบัตรผู้พิการแล้ว หากมีความเดือดร้อน ขาดรายได้ หรือฐานะยากจน ทางครอบครัวที่ดูแล ...
อ่านบทความ
การเป็นผู้อนุบาลผู้มีภาวะสมองเสื่อม
เมื่อผู้มีภาวะสมองเสื่อมมาถึงจุดที่สูญเสียความสามารถในการสื่อสาร การตัดสินใจ หรือการดูแลตัวเอง ...
อ่านบทความ
พินัยกรรมชีวิต
การวางแผนเตรียมการล่วงหน้าในเรื่องต่าง ๆ มีประโยชน์ ต่อผู้มีภาวะสมองเสื่อม รวมทั้งการเตรียมตัว ...
อ่านบทความ
สิทธิและสวัสดิการของผู้สูงอายุจากภาครัฐ
เมื่ออายุ 60 ปีบริบูรณ์และมีสัญชาติไทย รัฐเตรียมสวัสดิการตามสิทธิของผู้สูงอายุอย่างไรบ้าง
อ่านบทความ
การลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
How to การลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขั้นตอนและเอกสารที่ต้องเตรียม
อ่านบทความ
สิทธิประโยชน์ด้านสาธารณสุขของ
สิทธิประโยชน์ "คนพิการ" ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ...
อ่านบทความ
แนะนำสถานที่ให้คำปรึกษา
เมื่อเกิดปัญหาด้านกฏหมาย/สิทธิ/สวัสดิการ เราปรึกษาหน่วยงานไหนได้บ้าง
อ่านบทความ
ประเด็นที่ต้องระวังในเรื่องการขับรถ
หลีกเลี่ยงอย่าเสี่ยงขับรถ ผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมอาจเกิดอาการหลงลืม จดจำเส้นทางไม่ค่อยชัดเจน ...
อ่านบทความ